Pradinis
Stovyklos sutartis, tėvų sutikimas
VARTOJIMO GINČŲ NETEISMINIS SPRENDIMAS
 • Stovyklautojas turi teisę atsisakyti sutarties iki stovyklos,   likus ne vėliau kaip savaitei, tik dėl pateisinamų  priežasčių – rimtos staigios ligos arba mirties atveju (pateikus dokumentus). Sutarties atsisakymas  įsigalioja nuo jo pareiškimo momento. Turi būti  oficialus prašymas raštu su parašu, pateikiamas el. pašt u talentustovykla@gmail.com. Tokiu atveju, grąžinama 70 proc. sumokėtos   kelialapio kainos. Kitu atveju, neatvykus į    stovyklą    sumokėti pinigai negrąžinami
 •  Stovyklautojas turi teisę, likus iki stovyklos    pradžios ne mažiau kaip 7 dienoms, perleisti savo teisę į   stovyklą trečiajam  asmeniui, kuris įsipareigoja vykdyti visas sutarties sąlygas.    Stovyklautojas, perleisdamas pasirašytą    sutartį    trečiajam asmeniui, įsipareigoja apie tai nedelsiant informuoti  stovyklos organizatorių. Tais atvejais, kai sutarties perleidimas reikalauja papildomų    išlaidų, išlaidas padengia   stovyklautojas ir sutarties perėmėjas tarpusavio susitarimu.
 • Atvykus  į stovyklą  ir išvykus iš jos anksčiau  dėl asmeninių priežasčių, ligos  pinigai nėra grąžinami.
 • Atvykus į stovyklą ir išvykus iš jos anksčiau  dėl stovyklos  organizatorių  kaltės, neįvykdžius tam tikrų sutarties sąlygų  Stovyklos dalyvis ar jo atstovas turi teisę parašyti pretenziją    stovyklos organizatoriui dėl netinkamo šios sutarties vykdymo , pretenzija priimama    raštu, per 10 darbo dienų nuo stovyklos pabaigos. Stovyklos organizatorius įsipareigoja raštu atsakyti į pretenziją    per 10 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Stovyklos vadovas privalo apsvarstyti  pretenzijoje nurodytas priežastis ir  jei yra rimtas pagrindas  grąžinti  stovyklos dalyviui   dalį  kelialapio sumos, bet ne daugiau kaip 50 proc.  sumos.
 • Prašymą/skundą dėl mūsų  interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų  teisių apsaugos tanybai (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@wtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą  EGS platformoje http://ec.europa.eu/odrf.
 
STOVYKLOS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr. MBP-01

Ši sutartis sudaryta sutikus su jos salygomis atlikus registraciją ir mokėjimą už stovyklą.

Sutartis sudarmo su registracijos metu nurodytų asmenių.

(toliau vadinama  „Stovyklautojo atstovas“)

Ir  VšĮ Publika projektai  (toliau vadinama „Stovyklos organizatoriumi“)

Adresas  Žirgų g. 18-6, Raudondvario k., LT-14257 Vilniaus r.

Įm. kodas  306659245

Sąskaitos nr. LT587300010183565498, AB “Swedbank”.

Parduodamos stovyklos data ir vieta: Atostogų parkas, Venecijos aklg. 2, 97231 Žibininkai, 10 km nuo Palangos. Liepos 28 d. – rugpjūčio 4 d.

TALENTŲ VASAROS STOVYKLA 2024
Bendros Nuostatos Ir Taisyklės
I. STOVYKLAUTOJO (Stovyklos Dalyvio) TEISĖS, PAREIGOS, NUOBAUDOS
 1. Šios stovyklos metu laikytis drausmės bei vadovų nurodymų;
 2. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės;
 3. Stovyklos metu nerūkyti;
 4. Stovyklos metu nevartoti alkoholinių gėrimų bei kitų svaiginančių medžiagų, vaistų
 5. Neišeiti iš stovyklos teritorijos be vadovų leidimo;
 6. Saugoti savo sveikatą bei nekenkti kitiems;
 7. Nenaudoti smurto prieš stovyklos dalyvius bei vadovus;
 8. Atlyginti vasaros stovyklos metu Organizatoriui ar / ir kitiems stovyklos dalyviams padarytą žalą;
 9. Stovyklautojas į Stovyklą neturi teisės atsivežti rūkalų, svaigalų, narkotinių ir toksinių, greitai užsidegančių ar sprogstančių medžiagų, peilių, ginklų, degtukų ir t.t. (tai, kas gali pakenkti Stovyklautojų saugumui); brangių daiktų: papuošalų, kompiuterio, iPod.
 10. Jeigu stovyklos metu, Stovyklos dalyvis nesilaiko esminių stovyklos nuostatų ir taisyklių sąlygų, gavo 3 raštiškus Stovyklos vadovo įspėjimus dėl savo netinkamo elgesio, kitų stovyklos dalyvių teisių pažeidimo (apie kiekvieną įspėjimą informuojami tėvai ar globėjai) arba Organizatoriai pagrįstai mano, kad Stovyklos dalyvis gali kelti kitų Stovyklautojų ar savo paties saugumui, gali sutrikdyti savo ar kitų sveikatą arba sąmoningai gadina materialųjį stovyklos, jos komandos ar dalyvių turtą, stovyklos dalyvis gali būti išsiųstas namo anksčiau laiko, informavus apie tokį sprendimą jo tėvus ar globėjus. Tokiu atveju, pinigai už stovyklos kelialapį nėra grąžinami.
II. STOVYKLAUTOJO ATSTOVŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Atsakyti Organizatoriui bei atlyginti nuostolius, jei jų atstovaujamas stovyklos dalyvis stovyklos metu savo kaltais veiksmais padarytų žalos Organizatoriui ar stovyklos metu naudojamam turtui. Pasiimti vaiką iš stovyklos, jei pagal šių taisyklių I.10 punktą vaikas yra išsiunčiamas iš stovyklos arba pasibaigus stovyklai.

1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1.1. Stovyklos organizatorius įsipareigoja:

1.1.1. Pateikti stovyklautojui tikslią ir ne klaidinančią informaciją apie stovyklos eigą (atvykimo bei išvykimo datas ir laikus bei lankomas vietas, programą) ir jos pakeitimus arba stovykloje teikiamas paslaugas.

1.1.2. Prieš išvykstant į stovyklą, stovyklautojui pateikti: stovyklos organizatoriaus atstovo pavardę ir telefono numerį. Pateikti stovyklautojo tėvams ar globėjams (rūpintojams) informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.

1.1.3. Stovyklautojo pateiktus asmens duomenis naudoti tik stovyklos dokumentų įforminimui.

1.2. Stovyklautojas (jo atstovas) įsipareigoja:

1.2.1. sumokėti pilną sumą už kelialapį;

1.2.2Atvykus į stovyklą pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus stovyklos organizatoriui vykdyti šią sutartį; atvykti laiku į nurodytą vietą ar išvykimo vietą; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl stovyklos ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos bei I šios sutarties punkte nurodytų taisyklių bei nuostatų.

1.2.3 Atsakyti už stovyklos metu padarytą žalą (sugadintą inventorių ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu stovyklautojas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, žalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai stovyklautojas kaltės neprisiima, stovyklos organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Stovyklautojas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.

 1. ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ

2.1. Stovyklos organizatorius ar asmuo, kurio pagalba stovyklos organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu:

2.1.1. dėl netinkamo sutarties įvykdymo kaltas stovyklautojas (1.2 punkto sąlygų nevykdymas ir kt. priežastys);

2.1.2. už netinkamą sutarties vykdymą, kurio stovyklos organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako trečiasis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi.
2.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio stovyklos organizatorius ar asmuo, kurio pagalba stovyklos organizatorius naudojosi, atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.

 1. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

3.1. Stovyklautojo teises gina Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, Reklamos įstatymas, Turizmo įstatymas bei kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei ši sutartis.

3.2. Pretenzijas stovyklos organizatoriui dėl netinkamo šios sutarties vykdymo stovyklautojas (arba jo atstovas), gali pareikšti raštu, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos kada sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisinių interesų pažeidimą.

3.3. Stovyklos organizatorius privalo atsakyti į pateiktą pretenziją ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pateiktos pretenzijos gavimo dienos.

3.4. Visi ginčai, kilę tarp sutarties šalių, sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. „Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.“

3.5. Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

3.6. Sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po  vieną stovyklos organizatoriui ir stovyklautojui.

 1. NENUGALIMA JĖGA ( FORCE MAJEURE)

4.1 Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos aplinkybes supranta taip, kaip nustato LR civilinis kodeksas.

4.2 Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo kuo greičiau informuoti dėl tokių aplinkybių atsiradimo raštu kitą Sutarties Šalį.

4.3 Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį. Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti sutartį arba pratęstį jos vykdymą ilgesniam laikui.

 

Direktorė Raimonda Jagminaitė  VšĮ Publika projektai

 

Priedas Nr.1 “Filmavimo ir fotografavimo”

Šis Priedas Nr. 1 „Filmavimo ir fotografavimo“ yra sudarytas  su stovyklos dalyvio tevu, pagal nurodytus duomenis apmokant (registruodamas) www.talentustovykla.lt sistemoje.

VšĮ Publika projektai įmonės kodas 306659245 , buveinės adresas Žirgų g. 18-6, Raudondvario k., LT-14257 Vilniaus r., atstovaujama direktorės Raimondos Jagminaitės veikiančio pagal įmonės įstatus toliau vadinama „Paslaugos teikėju“ (toliau –Stovyklos organizatorius).

Šiuo Stovyklos paslaugų teikimo sutarties, priedu  Nr.1 “Filmavimo ir fotografavimo” sutinku, jog stovyklos organizatoriaus stovyklavimo metu padarytos nuotraukos bei filmuota medžiaga yra stovyklos organizatoriaus nuosavybė ir gali būti naudojama stovyklos organizatoriaus reklamos bei komerciniams tikslams be atskiro stovyklautojo (jo atstovo) sutikimo.

Direktorė Raimonda Jagminaitė   VšĮ Publika projektai